BSN werkt veelal op basis van agency contracten met haar partners.

De verkoop op basis van agency contracten geschieden op basis van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de partij waarvoor BSN de verkoop- en leveringsverplichtingen aangaat.

Mocht BSN de leverancier en derhalve financiële partner zijn, dan gelden de volgende voorwaarden:

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN BSN (Bike Service Nederland B.V. )., gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de KVK in Deventer, hierna te noemen: BSN ( Bike Service Nederland B.V. )

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van BSN ( Bike Service Nederland B.V. ) , aanvaardingen door BSN ( Bike Service Nederland B.V. ) , overeenkomsten met BSN ( Bike Service Nederland B.V. ) , zoals van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden, het leveren van zaken en/of het verlenen van diensten door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )

2.
Algemene of specifieke door de wederpartij gehanteerde (inkoop)voorwaarden worden door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten niet van toepassing, tenzij en nadat bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen wederpartij en BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  van toepassing (zullen) zijn.

3.
Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen wederpartij en BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

4.
Indien de wederpartij éénmaal een overeenkomst met BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijk verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

5.
Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 2 Aanbiedingen en bestellingen

1.
Alle door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of de aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.
Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, catalogi en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

3.
BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  behoudt zich het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten te weigeren.

4.            De toepasselijkheid van artikel 6:219 BW wordt uitgesloten.

5.
Voor zover de wederpartij enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de wederpartij dat op eigen risico.

Artikel 3 Overeenkomst

1.
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  eerst dan tot stand nadat zij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of op andere wijze heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, dan wel een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. De administratie van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is in dit verband beslissend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.
Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen voor of namens BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  gedaan binden haar slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.            In geval:

a.            de wederpartij overlijdt of tot liquidatie van zijn zaken besluit;

b.
de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd;

c.             de wederpartij onder curatele wordt gesteld;

d.
op aan de wederpartij toebehorende zaken beslag wordt gelegd; heeft BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  het recht de gesloten overeenkomst, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, met directe ingang te ontbinden, waarbij BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  het recht heeft de wederpartij ter zake van geleden schade, kosten en rente aan te spreken.

5.
BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is pas gehouden om aan – de voorbereiding van – haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat zij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

Artikel 4 Prijzen

1.            Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van BSN ( Bike Service Nederland B.V. ) :


gebaseerd op levering af het kantoor van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  of magazijn van (de toeleverancier van) BSN ( Bike Service Nederland B.V. ) ;

–              exclusief btw;

–              exclusief vrachtkosten;

–              exclusief administratiekosten.

2.
Alle transacties worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien binnen drie maanden na het aanvaarden van een order omstandigheden optreden die invloed op de kostprijs hebben, zoals veranderingen in door de fabrikant aan BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  in rekening gebrachte prijzen, in de lonen, in koersen, in invoerrechten, in brandstofprijzen enz., dan is BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  bevoegd deze prijsfluctuaties door te berekenen aan de wederpartij.

3.
Indien de door de wederpartij af te nemen hoeveelheid zaken daartoe naar het oordeel van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  aanleiding geeft, kan zij de wederpartij een korting op de prijzen toekennen. De wederpartij kan hieraan evenwel geen rechten ontlenen voor toekomstige leveringen.

Artikel 5 Levering en leveringstermijn

1.
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af kantoor van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  of magazijn van (de toeleverancier van) BSN ( Bike Service Nederland B.V. ) , zulks naar keuze van BSN ( Bike Service Nederland B.V. ) .

2.
Indien is overeengekomen dat BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  voor transport van de zaken zorgdraagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  bekende adres van de wederpartij. De wederpartij is verplicht de zaken, na aankomst van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te lossen.

3.
Als tijdstip van de levering geldt het moment van ontvangst door de wederpartij, blijkende uit  de aantekening op het vervoerdocument, dan wel de vermelding door de vervoerder daarop.

4.
BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan de wederpartij aan te bieden. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen. In geval van weigering zullen de kosten van retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de wederpartij komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van in ontvangstneming van de zaken zal BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  deze tot 30 dagen na aanbieding voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  zal de wederpartij schriftelijk berichten dat deze de zaken kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  gerechtigd de zaken aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.

5.
Alle levertijden zijn vrijblijvend en nimmer fataal. BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  spant zich ervoor in de aangegeven levertijd zo nauwkeurig mogelijk na te komen.

6.
Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is, geldt als zodanig een termijn van 4 maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na afloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte zaken te vorderen.

7.
Overschrijding van de levertijd verplicht BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  niet tot enige vergoeding. De wederpartij heeft bij beperkte (niet excessieve) levertijdoverschrijding niet zondermeer het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Eerst nadat de wederpartij BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  schriftelijk in gebreke heeft gesteld op een termijn van 6 weken kan hij na het verstrijken van die termijn de overeenkomst met een schriftelijke mededeling aan BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn wordt veroorzaakt door overmacht.

8.
Als BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  de overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de wederpartij het reeds geleverde gedeelte van de zaken, behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de wederpartij aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten door de wederpartij niet (meer) doeltreffend kunnen worden gebruikt of benut, ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden en/of diensten. In het laatste geval heeft de wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting ook hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was voor rekening en risico van de wederpartij aan BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

Artikel 6 Overmacht

1.
Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van BSN ( Bike Service Nederland B.V. ) , transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij BIG Bikes c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door de leveranciers van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  waardoor zij haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

2.
Indien zich een overmachtssituatie voordoet is BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten, gedurende de periode dat BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal daartoe overleg gepleegd worden.

3.
BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1.
Alle door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  geleverde en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende zaken blij-ven eigendom van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  totdat de wederpartij  al hetgeen in verband met de levering van die zaken aan BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is verschuldigd, heeft betaald. In geval de wederpartij enige verplichting uit een met BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  gesloten overeenkomst met betrekking tot de door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  geleverde zaken niet nakomt, is BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen en is de wederpartij gehouden BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  tot terugname in de gelegenheid te stellen.

2.
Ter zake van de in lid 1 genoemde zaken verkrijgt BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  tevens het recht tot zekerheid van de openstaande vorderingen waarop het eigendomsrecht van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  verloren gaat door Be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze, tot de vestiging van een bezitloos pandrecht op deze zaken, waartoe de wederpartij reeds nu voor alsdan de onherroepelijke toestemming verleent en zich verbindt tot medewerking aan de vestiging van het bezitloos pandrecht.

3.
Zaken kunnen een door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen, zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

4.
BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken op basis van het in dit artikel bepaalde bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van Ä 500,– per dag dat hij hiermee in gebreke is/blijft, indien BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  hierop uitdrukkelijk aanspraak maakt.

Artikel 8 Aanvaarding en reclame

1.
De wederpartij is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien niet terstond -uiterlijk binnen 48 uur- na aflevering van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend. Indien de wederpartij bij het hierboven bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  ter zake van die tekortkomingen c.q. gebreken.

2.
Indien de wederpartij reclameert, moet hij de zaken in onveranderde staat laten totdat BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  de klachten heeft kunnen onderzoeken.

3.
Reclames ten aanzien van facturen kunnen slechts schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na datum van dagtekening van de desbetreffende factuur. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest de wederpartij elke aanspraak ter zake van die gebreken.

4.
Indien de reclame door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  gegrond wordt bevonden, heeft zij het recht hetzij de wederpartij te crediteren voor maximaal het factuurbedrag, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met de instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde te retourneren. Een en ander geldt onverkort het in artikel 11 bepaalde.

Artikel 9 Toegestane afwijkingen in/aan het product

1.
Getoonde monsters of modellen zijn niet meer dan een indicatieve aanduiding van de te leveren zaak.

2.
BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances. De wederpartij kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.

3.
Bij bepaalde producten uit het leveringsprogramma van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  behoudt BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  zich het recht voor binnen redelijke grenzen meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.

Artikel 10 Vervoer

1.
Tenzij anders overeengekomen, reizen alle zaken vanaf het ogenblik van verzending af voor risico van de wederpartij. Ook wanneer Franco-levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle tijdens het vervoer geleden transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering, dan wel voor de eventuele verzekering daarvan.

2.            Tenzij anders overeengekomen, worden orders binnen Nederland boven de € 750,00 Franco geleverd. Voor België en Duitsland worden orders boven de  € 1000,00 Franco geleverd. Orders beneden dit bedrag worden niet Franco geleverd respectievelijk worden vracht- of behandelingstoeslag in rekening gebracht.

Artikel 11 Garantie

1.
BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten indien en voorover de oorspronkelijke fabrikant die garantie over die producten ook aan BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  heeft verstrekt.

2.
BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is uit hoofde van de garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering.

3.
BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is uit hoofde van de garantie slechts gehouden het ondeugdelijke product  – zulks naar keuze van BSN ( Bike Service Nederland B.V. ) – te vervangen, repareren of te herstellen. Vervanging strekt niet verder dan een kosteloos en Franco toezenden van een nieuwe zaak.

4.
Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  geleverde product door de wederpartij c.q. een derde niet in overeenstemming met de handleiding of instructies van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  of de fabrikant of overigens onjuist of onoordeelkundig is gebruikt, onvoldoende is onderhouden of indien er sprake is van slijtage of beschadiging.

5.
De aanspraak op garantie vervalt voorts indien de wederpartij niet onverwijld na het constateren van de ondeugdelijkheid BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is gereclameerd, BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen.

4.
Niet tegenstaande vervanging of herstelling blijft de oorspronkelijke garantieduur op het vervangen of herstelde product gehandhaafd.

5.
Het beweerdelijk niet nakomen door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  gesloten overeenkomst.

6.
Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1.
Behoudens wat betreft de verplichting van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  uit hoofde van de in artikel 11 aangeduide garantie, is BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de wederpartij of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  gevoerde onderhandelingen, een met BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van BSN ( Bike Service Nederland B.V. ) , een door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  gedaan beroep op overmacht of een door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:


BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  ter zake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat. In dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;


de wederpartij of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van BSN ( Bike Service Nederland B.V. ) .

2.
Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de wederpartij uit hoofde van de betreffende bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3.
In alle gevallen waarin BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

4.
De wederpartij zal BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze deze voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 13 Betaling

1.
Betaling dient netto – contant- bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of verrekening of middels storting door overmaking op een door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij een korte betalingstermijn is overeengekomen of op de factuur is vermeld. De op de bankafschriften van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )   aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaling dag aangemerkt.

2.
Iedere betaling van de wederpartij strekt primair tot voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

3.
De wederpartij is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

Artikel 14 Rente en kosten

1.
Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel gemelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van Ä 200,-. BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

Artikel 15 Ontbinding

1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 7, artikel 6 lid 2 kan BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn en  onverminderd het recht van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  schadevergoeding van de wederpartij te vorderen – ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de wederpartij (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de wederpartij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

2.
In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de wederpartij aan BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

3.
Tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen heeft de wederpartij niet het recht om geleverde zaken te retourneren of orders te annuleren.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

1.
BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.

2.
Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de wederpartij zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van Ä 150.000,- verschuldigd zijn, onverminderd het recht van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

3.
BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d.

4.
De wederpartij vrijwaart BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  ter zake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.

Artikel 17 Geheimhouding

Het is de wederpartij niet toegestaan om informatie die in verband met de overeenkomst verkregen is van BIG met derden te delen of anderszins commercieel te benutten, tenzij BIG vooraf schriftelijk toegestemd heeft met gebruik van deze informatie.

Artikel 18 Verval vorderingsrechten

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van de wederpartij jegens BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  uit hoofde van of samenhangend met een bestelling of opdracht -waartoe te rekenen vorderingen tot vergoeding van schade en/of boetes- in ieder geval één jaar na de dag waarop de betreffende geleverde zaak, verrichte werkzaamheid en/of verleende dienst waarmee de vordering verband houdt aan de wederpartij is gefactureerd, tenzij door de wederpartij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

Artikel 19 Geschillen

1.            Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen worden beslecht door de binnen het  vestigingsgebied van BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

2.            Op alle rechtsverhoudingen tussen BSN ( Bike Service Nederland B.V. )  en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Vertaling: indien deze voorwaarden ook in een andere taal zijn vertaald, is de Nederlandse tekst leidend.